තරුණයන් පරදා යූ ටියුබයේ කප් ගැසූ රෝහණ වීරසිංහ


Rohana Weerasinghe takes the lead over youth on YouTube

2020.10.11


2020.10.11 සිළුමිණ පුවත්පතින් | From 'Silumina' Newspaper of 2020.10.11 


සේයා රූ මූලාශ්‍රය: www.silumina.lk | Picture source: www.silumina.lkසම්පූර්ණ ලිපිය සඳහා පහත යොමුව තුලින් පිවිසෙන්න | Use following link to read full article


[ලිපිය | Article]නිසි සෞඛ්‍යාරක්ෂිත පිළිවෙත් අනුගමනය කරමින් ප්‍රවේසමෙන් කටයුතු කරන්න.

Take necessary health precautions and be safe 

 

All rights reserved ©